Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१३. बचाउ

यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुरामा आयकर ऐन, २०५८ र सो अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम हुनेछ ।