१७. सजाय

१७. सजाय

(१) दफा ४ वा दफा १२ वा १३ उल्लघंन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक ३ महीनासम्म कैद वा रु. ३००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक सो सजायको दोब्बर सम्म हुन सक्नेछ ।

(२) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु. ५०।– सम्म जरिबाना र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक रु. १००।– सम्म जरिवाना हुन सक्नेछः–

(क) दफा ७ को उपदफा (३) को कुरा नमानेमा, वा

(ख) दफा ८ बमोजिम सूचना नगरेमा, वा

(ग) दफा १६ अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई मनासिव कारण विना अपहेलना गरेमा, वा

(घ) दफा १९ अन्तर्गत बनेको नियम उल्लघंन गरेमा ।