अनुसूची–३,(नियम ४ स“ग सम्बन्धित) प्रमाण–पत्रको ढा“चा

अनुसूची–३,(नियम ४ स“ग सम्बन्धित) प्रमाण–पत्रको ढा“चा

संस्था दर्ताको प्रमाण–पत्र
श्री अध्यक्ष÷सचिव
………………………. ।
……………………………. (संस्थाको नाम) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम ………. साल ………. महिना ………. गतेमा दर्ता गरी योप्रमाण–पत्र दिइएको छ ।
स्थानीय अधिकारीको सहीः–
पूरा नाम –
दर्जा –
कार्यालय –