होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८

होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३८।५।२९
संशोधन
होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक (पहिलो संशोधन)
नियमावली, २०७१ २०७१।८।२९
पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरू बनाएको छ ।