परिच्छेद–२ होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट तथा बारको दर्ता तथा वर्गीकरण

परिच्छेद–२ होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट तथा बारको दर्ता तथा वर्गीकरण

३. होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट तथा बारको दर्ता ः ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम
कुनै व्यक्तिले आफ्नो होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, तथा बारलाई पर्यटक स्तरको भनी दर्ता
गराउन चाहेमा दरखास्त दस्तुर एक सय रुपैयाँ सहित अनुसूची – १ बमोजिमको ढाँचामा
विभाग समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

४. होटेलको वर्गीकरण ः नियम ३ बमोजिम दर्ता गरिने होटेललाई त्यसमा रहेको सुविधाको
आधारमा विभागले पर्यटक स्तरको साधारण होटेल वा पर्यटक आवास (टुरिष्ट रिजर्ट) वा एक
तारादेखि पाँच तारासम्मको कुनै एक वर्गीकरणमा तोक्नेछ ।

 

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

 

५. होटेलमा हुनु पर्ने सुविधा ः (१) पर्यटक स्तरको साधारण होटेल घटीमा देहाय बमोजिमको
सुविधायुक्त हुनु पर्नेछ ः–
(क) सुत्ने कोठा कम्तीमा दशवटा हुनु पर्ने र ती सबैमा पर्याप्त प्राकृतिक
प्रकाश आउन सक्ने र हावा चल्ने हुनु पर्ने ।
(ख) पच्चीस प्रतिशत कोठाको साथमा स्नानागार तथा शौचालय (
वाथरूम) संलग्न हुनु पर्ने र अन्य प्रत्येक चार कोठाको निमित्त एकको
हिसावले आवश्यक संख्यामा स्नानागार तथा शौचालय हुनु पर्ने ।
(ग) सबै कोठाहरूमा आधुनिक फर्निचर र विजुलीको राम्रो प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(घ) सबै कोठाहरू नेपाली कला र संस्कृति झल्काउने किसिमले सजाइएको
हुनु पर्ने ।
(ङ) स्नानागार तथा शौचालयमा राम्रा र बलिया साधन जडिएको र पर्याप्त
मात्रामा तातो पानी र चिसो पानीको प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(च) स्वागत कक्ष (रिसेप्सन काउण्टर) राम्रोसंग सजाइएको र सकभर
टेलिफोनयुक्त हुनु पर्ने ।
(छ) भोजन गर्ने कोठा (डाइनिंग हल) र भान्छा कोठा आवश्यक सामान
सहित सफा सुग्घर हुनु पर्ने ।
(ज) लुगा धुने राम्रो प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(झ) अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारी होटेल व्यवसायमा अनुभवी र अंग्रेजी बोल्न
जान्ने हुनु पर्ने ।
(ञ) कर्मचारीहरूको पोशाक सफा सुग्घर र एकनासको हुनु पर्ने ।
(ट) ऋतु अनुसार पंखा वा हिटरको प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(ठ) प्राथमिक उपचार (फष्ट एड) र आगो निभाउने यन्त्र (फायर फाइटिंग
इक्यूपमेण्ट) को प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(२) पर्यटक आवास र एक तारादेखि पाँचतारा सम्मको पर्यटक स्तरको होटल ऐनको दफा

११ बमोजिम गठित स्तर निर्धारण समितिको राय लिई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिमको सुविधायुक्त हुनु पर्नेछ ।
६. लजमा हुनु पर्ने सुविधा ः पर्यटक स्तरको लज घटीमा देहाय बमोजिमको सुविधायुक्त हुनु पर्नेछः–

 

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(क) सुत्ने कोठामा कम्तीमा पाँचवटा हुनु पर्ने र ती सबैमा पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश
आउन सक्ने र हावा चल्ने हुनु पर्ने ।
(ख) पच्चीस प्रतिशत कोठामा स्नानागार तथा शौचालय संलग्न हुनु पर्ने र अन्य
प्रत्येक चार कोठाको निमित्त एकको हिसावले आवश्यक संख्यामा स्नानागार तथा
शौचालय हुनुपर्ने ।
(ग) सबै कोठाहरूमा आधुनिक फर्निचर र विजुलीको राम्रो प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(घ) सबै कोठाहरू नेपाली कला र संस्कृति झल्काउने किसिमले सजाइएको हुनु पर्ने ।
(ङ) स्नानागार तथा शौचालयमा राम्रा र बलिया साधन जडिएको र पर्याप्त मात्रामा
चिसो पानी र तातो पानीको प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(च) स्वागत कक्ष (रिसेप्सन काउण्टर) राम्रोसंग सजाइएको र सकभर टेलिफोनयुक्त
हुनु पर्ने ।
(छ) लुगा धुने राम्रो प्रबन्ध हुनु पर्ने ।
(ज) वरिष्ठ कर्मचारी लज सम्बन्धी ज्ञान भएको र अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनु पर्ने ।
(झ) कर्मचारीहरूको पोशाक सफा सुग्घर र सकभर एकनासको हुनु पर्ने ।
(ञ) सकभर ऋतु अनुसार पंखा वा हिटरको प्रबन्ध हुनु पर्ने ।

७. रेष्टुराँ तथा रिजर्ट तथा बारमा हुनु पर्ने सुविधा ः पर्यटक स्तरको रेष्टुराँ तथा रिजर्ट तथा बार
घटीमा देहाय बमोजिमको सुविधायुक्त हुनु पर्नेछ ः–
(क) अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम रहने गरी खानपिनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(ख) राम्रो किसिमका क्रकरी र कटलरी हुनु पर्ने ।
(ग) स्वच्छ र स्वास्थ्यकर पिउने पानीको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(घ) स्त्री र पुरुषको निमित्त रूमाल, साबुन सहित छुटृाछुटृै शौचालयको राम्रो प्रबन्ध
हुनु पर्ने ।
(ङ) एक समयमा कम्तीमा पन्ध्र जना व्यक्तिहरू बसी खान सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(च) घुंइचो नहुने किसिमको फराकिलो कोठा वा त्यस अनुरूप बस्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
(छ) फर्निचर सफा सुग्घर तथा स्तरयुक्त हुनु पर्ने ।

८. दर्ता दस्तुर ः पर्यटक स्तरको होटल, पर्यटक आवास, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्ट र बार दर्ता दस्तुर
देहाय बमोजिम लाग्नेछ ः–

 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(क) साधारण होटेल                                                          – पाँच हजार रुपैयाँ
(ख) एक तारा होटेल                                                         – दश हजार रूपैयाँ
(ग) दुई तारा होटेल                                                          – बीस हजार रूपैयाँ
(घ) तीन तारा होटेल                                                          – तीस हजार रूपैयाँ
(ङ) चार तारा होटेल                                                      – चालीस हजार रूपैयाँ
(च) पाँच तारा होटेल (साधारण)                                       – पचास हजार रूपैयाँ
(छ) पाँच तारा होटेल (डिलक्स)                                         – साठी हजार रूपैयाँ
(ज) पर्यटक आवास (साधारण)                                            – दश हजार रूपैयाँ
(झ) पर्यटक आवास (डिलक्स)                                        – चालीस हजार रूपैयाँ
(ञ) लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट र बार                                        – पाँच हजार रूपैया