परिच्छेद–३ पथ प्रदर्शक सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ पथ प्रदर्शक सम्बन्धी व्यवस्था

९. पथ प्रदर्शक (गाइड) को इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले दरखास्त दिनु पर्ने ः पथ प्रदर्शकको
काम गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले दरखास्त दस्तुर एक सय रूपैयाँ सहित अनुसूची –
२ बमोजिमको ढाँचामा महानिर्देशक समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

१०. पथ प्रदर्शकको योग्यता ः पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले होटेल व्यवस्थापन
तथा पर्यटन तालीम केन्द्रबाट पथ प्रदर्शकको तालीम प्राप्त गरी प्रमाणपत्र पाएको हुनु पर्नेछ ।

११. पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र दिने ः नियम ९ बमोजिम दरखास्त परेपछि महानिर्देशकले जाँची
दरखास्तवालालाई एक हजार रूपैयाँ दस्तुर लिई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा पाँच वर्षको
लागि पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।

१२. पथ प्रदर्शकले पाउने पारिश्रमिक ः पथ प्रदर्शकले पथ प्रदर्शन गराए वापत पाउने पारिश्रमिक
इजाजतपत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिम हुनेछ ।

१३. इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने ः (१) पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रको
म्याद समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न महानिर्देशक समक्ष दर्खास्त दिनु
पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि महानिर्देशकले पाँच सय रूपैयाँ
दस्तुर लिई अर्को पाँच वर्षको अवधिको लागि नवीकरण गरी दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने म्याद नाघेपछि इजाजतपत्रको
नवीकरण गर्नको लागि दरखास्त दिएमा देहायको अवधिको निमित्त नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त
देहाय बमोजिमको थप दस्तुर लिई नवीकरण गरिदिन सक्नेछ ः–
(क) इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद नाघेको दुई महिनासम्म दुई सय
रूपैयाँ ।
(ख) इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद नाघेको चार महिनासम्म तीन सय
रूपैयाँ ।
(ग) इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद नाघेको छ महिनासम्म पाँच सय
रूपैयाँ ।
(घ) इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद नाघेको एक वर्षसम्म एक हजार
रूपैयाँ ।

१४. इजाजतपत्र हराएमा नयाँ इजाजतपत्र दिने ः कुनै पथ प्रदर्शकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र
हराएमा वा नासिएमा निजले त्यसको पैंतीस दिनभित्र कारण खोली महानिर्देशक समक्ष दरखास्त
दिनु पर्नेछ र व्यहोरा मुनासिव देखिएमा महानिर्देशकले दुई सय रूपैयाँ दस्तुर लिई अर्को
इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।

१५. इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने ः ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अवस्थामा
महानिर्देशकले पथ प्रदर्शक इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

१६. पथ प्रदर्शकले आफ्नो अनुभवको जानकारी दिनु पर्ने ः पथ प्रदर्शकले प्रत्येक ६÷६ महिनामा
पर्यटकहरूको सम्बन्धमा आफ्नो अनुभवको जानकारी लिखित रूपमा विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ