परिच्छेद–४ विविध

परिच्छेद–४ विविध

१७. आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ः (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक
होटेल, पर्यटक आवास र लजले ६÷६ महिनाको अवधिको हिसावले अनुसूची–४ बमोजिमको
ढाँचामा आवधिक प्रतिवेदन विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आवधिक प्रतिवेदन जुन अवधिको हो त्यस्तो अवधि
भुक्तान भएको सात दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

१८. खारेजी ः पर्यटन उद्योग नियमावली, २०२२ खारेज गरिएको छ ।

द्रष्टव्य ः १. पर्यटन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ द्धारा मूल ऐन र सो अन्तर्गत बनेका नियमावलीहरुमा प्रयोग भई रहेका
शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर भएको ः
“रेष्टुराँ” को सट्टा “रेष्टुराँ तथा रिजर्ट” ।
२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।