अनुसूची–३ इजाजतपत्रको ढाँचा

अनुसूची–३ इजाजतपत्रको ढाँचा

(नियम ११ संग सम्बन्धित)
इजाजतपत्रको ढाँचा

१. पथ प्रदर्शकको पूरा नाम ः–
२. ठेगाना ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–
३. पारिश्रमिकको विवरण ः–
(क) …………….
(ख)  …………….
४. पथ प्रदर्शन गर्ने भाषा ः–
५. इजाजतपत्रको म्याद ………………. देखि ………………….. सम्म श्री ……………….. लाई
पर्यटन ऐन, २०३५ र होटेल, लज, रेष्टुराँ, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८ बमोजिम पथ
प्रदर्शकको काम गर्न यो इजाजतपत्र दिइएको छ ।
पर्यटन विभागको छाप ः महानिर्देशकको सही ः–
पूरा नाम ः–
दर्जा ः–
मिति ः–

 

 

 

 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।