अनुसूची – २, सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता