घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०

घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२०।५।१७
संशोधन
घर जग्गा (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
घर जग्गा कर ऐन, २०१९ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–