२. परिभाषा

२. परिभाषा

 

विषय वा प्रसग‌ंले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले घर जग्गा कर ऐन, २०१९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “करदाता” भन्नाले घर जग्गा कर बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अनुसूची” भन्नाले यी नियमहरूको अनुसूची सम्झनु पर्छ ।