४. घर जग्गा मूल्याङ्कन समितिको गठन

४. घर जग्गा मूल्याङ्कन समितिको गठन

४. घर जग्गा मूल्याङ्कन समितिको गठन

(१) नेपाल सरकारले ऐनको प्रयोजनको निमित्त सोही ऐन अन्तर्गत तोकिराखेको हरेक शहरी क्षेत्रको लागि समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एउटा घर जग्गा मूल्याङ्कन समिति (यस पछि समिति भनिएको) गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) अन्तर्गत गठन भएको समितिमा कमसेकम एक जना इन्जिनीयर वा ओभरसियर सदस्य रहनेछ ।

(३) उपनियम (१) अन्तर्गत गठन भएको कुनै समितिको यी नियमहरू अन्तर्गतको काम सकिएपछि स्वतः खारेज भएको माानिनेछ ।