१०. नेपाल …….. बाहिर बसोबास गरेका करदाताको घर जग्गाको मूल्याङ्कन

१०. नेपाल …….. बाहिर बसोबास गरेका करदाताको घर जग्गाको मूल्याङ्कन

 

नेपाल …….. बाहिर बसोबास गरेका कुनै करदाताले आफ्नो घर जग्गा भएको शहरी क्षेत्रभित्रको इलाकाको कर अधिकृतद्वारा घर जग्गाको मूल्याङ्कन र कर निर्धारण गराउन चाहेमा कर डाइरेक्टरले सो इलाकाको कर अधिृकतद्वारा कारवाई गराउन सक्नेछ ।