१४. दण्ड जरीवानाको रकम असूल उपर गर्ने 

१४. दण्ड जरीवानाको रकम असूल उपर गर्ने 

१४. दण्ड जरीवानाको रकम असूल उपर गर्ने

 

कर अधिकृतले ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई तोकेको दण्ड जरीवानाको रकम सो व्यक्तिबाट असूल उपर गर्न निजलाई ३५ दिनको म्याद दिनु पर्छ र सो म्याद भित्र पनि रुपैयाँ दाखिल गरेको निस्सा कर अधिकृतमा प्राप्त हुन नआएकोमा कर अधिकृतको सूचना अनुसार माल अड्डाले अथवा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले प्रचलित नेपाल कानुनको कार्य प्रणाली बमोजिम त्यस्ता करदाताको जायजात समेतबाट असूल उपर गरी लिनेछ ।