१५. आदेश जारी गर्न सक्ने

१५. आदेश जारी गर्न सक्ने

१५. आदेश जारी गर्न सक्ने ः

 

ऐन र यी नियमहरू अनुसार अवस्था विचार गरी नेपाल सरकारले कर असूली सम्बन्धी कुनै नयाँ कार्यविधि अपनाई अथवा त्यसलाई स्पष्ट
गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचनाहरू प्रकाशित गर्न सक्नेछ ।