अनुसूची–१ ऐनको दफा ४ र नियम ३ बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने घर जग्गाको विवरण

अनुसूची–१ ऐनको दफा ४ र नियम ३ बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने घर जग्गाको विवरण

ऐनको दफा ४ र नियम ३ बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने घर जग्गाको विवरण

श्री कर अधिकृत… … …
कर अड्डा… … …

महाशय,

घर जग्गा कर ऐन, २०१९ को दफा ४ र घर जग्गा कर नियमहरू, २०२० को नियम ३ बमोजिम मैले/हामीले आर्थिक वर्ष …….. ……… ……… निमित्त तपसिलमा लेखिए बमोजिमको घर जग्गाको विवरण दाखिला गरेको छु (छौं) । सो ऐन र नियम बमोजिम घर जगगा कर निर्धारण होस् । मैलेर/हामीले कर निर्धारण आदेश पाएको मितिले ऐनको म्याद भित्र तोकिएको ठाउँमा बुझाउनु पर्ने करको रकम बुझाउँला ।

तपसील
१. घर जग्गाको संख्या … … … … … …
२. प्रत्येक घर जग्गाको चार किल्ला … … … … … …
३. घर जग्गा रहेको स्थान (टोल) र ब्लक नम्बर … … … … … …
४. घरको साथमा खाली जग्गा घरले चर्चेको जग्गा समेत लम्बाई फीट … … … … … चौडाई फीट … … विगाहा वा रोपनी … … … … … …
५. घर जग्गाको क्याम्पा सडकमा जोडिएको भए सडकको नाम … … … … … …
६. (क) घर जग्गा खरीद भएको मोल र मिति … … … … … …
७. (ख) ” ” ” ” ” निस्सा … … … … … …
८. घर जग्गा बहालमा दिइ राखेको भए बहाल वापत पाउने रकम मिति र घर हिस्सा … … … … … …
९. घर जग्गाको अंशियारहरूको नाम वतन … … … … … …

अनुसूची (१)