अनुसूची–२ घरको बनोटको किसिम/घरको प्लानको प्रति वर्गफूटको प्रति तल्लाको अाैसत