Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमहरु, २०२२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२२।३।१४

संशोधन

रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७०                                              २०७०।१।३०

रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ –