प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६

प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति                 -२०४६।१२।२०
संशोधन
१. प्राचीन स्मारक संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४९     -२०५०।२।३२
२. प्राचीन स्मारक संरक्षण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५३    -२०५३।६।७
३. प्राचीन स्मारक संरक्षण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५६     -२०५६।५।२१
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरू बनाएको छ ।