अनुसूची–३ पुरातात्विक वस्तुको विवरण फाराम – १

अनुसूची–३ पुरातात्विक वस्तुको विवरण फाराम – १

(उपनियम ४.३.१ सँग सम्बन्धित)
पुरातात्विक वस्तुको विवरण फाराम – १

अञ्चल …………………..
जिल्ला …………………..