अनुसूची–४ पुरातात्विक वस्तुको विवरण फाराम–२

अनुसूची–४ पुरातात्विक वस्तुको विवरण फाराम–२

(उपनियम ४.३.२ सँग सम्बन्धित)
पुरातात्विक वस्तुको विवरण फाराम–२

अञ्चल …………………..
जिल्ला …………………..