सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४

सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                 २०६४।४।२१

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।