परिच्छेद–२, अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

परिच्छेद–२, अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

३. न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगः (१) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग
तीनैजना सदस्यले सामूहिकरूपमा गर्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कानून सदस्य र अर्को
एक जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिने छ । कानून
सदस्य बाहेक अन्य दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दामा निर्णय गर्न वा अन्तिम आदेश
दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिने छ । कानून सदस्यको मात्र उपस्थितिमा मुद्दामा
निर्णय वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न बाधा पर्नेछैन ।
(३) तीनैजना सदस्यको उपस्थितिमा सदस्यहरूको बहुमतको रायलाई
न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ ।
(४) दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही गर्दा एकमत कायम
नभएमा कानून सदस्य सहितको इजलास भए कानून सदस्यको राय बमोजिम र कानून
सदस्य बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । मुद्दामा निर्णय
वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले
समर्थन गरेको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ ।
(५) तीनैजना सदस्यको बेग्लाबेग्लै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा
तीनैजनाको राय सहित निर्णयको लागि पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पठाउनु पर्नेछ र
यसमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

४. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगः (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको
अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कानून सदस्य र अर्को
एकजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिने छ । कानून
सदस्य बाहेक अन्य दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दामा निर्णय गर्न वा अन्तिम आदेश
दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिने छ । कानून सदस्यको मात्र उपस्थितिमा मुद्दामा
निर्णय वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरू कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(३) तीनैजना सदस्यको उपस्थितिमा सदस्यहरूको बहुमतको रायलाई पुनरावेदन
न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ ।
(४) दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही गर्दा एकमत कायम
नभएमा कानून सदस्य सहितको इजलास भए कानून सदस्यको राय बमोजिम र कानून
सदस्य बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । मुद्दामा निर्णय
वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थिति रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले
समर्थन गरेको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ ।
(५) तीनैजना सदस्यको बेग्लाबेग्लै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा तीनै
जना सदस्यको राय सहित निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ र यसमा
सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ ।