परिच्छेद–१, प्रारम्भिक

परिच्छेद–१, प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण
(कार्यविधि) नियमावली, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “स्रेस्तेदार” भन्नाले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सामान्य
प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न नेपाल सरकारले नियम ३० बमोजिम तोकेको
अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्य सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समेतलाई
जनाउँछ । धचभकतष्लिन