परिच्छेद–३, अभियोगपत्रको दायरी

परिच्छेद–३, अभियोगपत्रको दायरी

 

५. अभियोगपत्र दायर गर्नेः ऐनको परिच्छेद–९ अन्तर्गतका कसुरहरूको सम्बन्धमा प्रचलित
कानून बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी न्यायाधिकरण समक्ष दायर गर्नु पर्नेछ ।

६. अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरूः नियम ५ बमोजिम दायर हुने अभियोगपत्रमा
प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरूको अतिरिक्त सम्भव भएसम्म देहायका
कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ :–
(क) कसुर गर्नेको टेलिफोन नम्बर तथा इमेल, फ्याक्स वेभसाइट जस्ता विद्युतीय
सञ्चार माध्यमको ठेगाना,
(ख) कसुर गर्न प्रयोग गरेको कम्प्युटर सम्पदा वा कम्प्युर प्रणाली वा अन्य उपकरण,
(ग) कम्प्युटर सम्पदा वा कम्प्युटर प्रणालीमा पु¥याएको क्षतिको विवरण र किसिम वा
अन्य कुनै नोक्सानी वा क्षतिको विवरण ।

७. अभियोगपत्रको जाँचबुझ र दर्ताः (१) नियम ५ बमोजिम न्यायाधिकरण समक्ष दर्ता गर्न
ल्याएको अभियोगपत्रमा रीत पुगे नपुगेको स्रेस्तेदारले जाँच गरी रीत पुगेको भए दर्ता गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँच गर्दा रीत नपुगेको वा दर्ता गर्न नमिल्ने
देखिएमा रीत नपुगेको कुरा रीत पु¥याइ ल्याउनु भनी फिर्ता गर्नुपर्छ र दर्ता गर्न नमिल्ने
भए सोको कारण जनाइ दरपीठ गरी दर्ता गर्न ल्याउनेलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

८. बयान गराउनेः (१) अभियोगपत्र दर्ता भएपछि अभियोगपत्र साथ प्रतिवादी उपस्थित
भएको अवस्थामा तुरुन्त निजको बयान लिई कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
तर प्रतिवादीले तुरुन्त बयान गर्न इन्कार गरी लिखित प्रतिउत्तर पेश गर्न समय
मागेमा निजलाई सोको लागि सात दिनको म्याद दिन सकिने छ ।
(२) प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा निजको नाममा तीन दिनभित्र म्याद
जारी गर्नुपर्नेछ ।