अनुसूची–१, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणबाट जारी भएको म्याद

अनुसूची–१, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणबाट जारी भएको म्याद

(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सम्वत् ………………… सालको मु. नं. ……..
जिल्ला ……… न.पा./गा.वि.स. ……….. वडा नं. ……. बस्ने …………………… वादी
विरुद्ध
जिल्ला ………. न.पा./गा.वि.स. …….. वडा नं. ……. बस्ने…………………… प्रतिवादी
श्री ……..छोरा/छोरी/पत्नी . ….. बस्ने …………………. का नाममा जारी भएको म्याद
वादीले तपाईको विरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ अन्तर्गतको
…………. कसूरमा यस न्यायाधिकरणमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको हुनाले बाटाको म्याद
बाहेक पन्ध्र दिन भित्र न्यायाधिकरण खुल्ने समयमा तपाईँलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा
तपाईको कुनै प्रतिउत्तर भए सो सहित यस न्यायाधिकरणमा हाजिर हुन आउनु होला, सो म्याद
भित्र आए तपाईँको व्यहोरा समेत बुझी र नआइ म्याद गुजारी फरार रहे कानून बमोजिम
मुद्दाको निर्णय हुनेछ । पछि तपार्इँको उजुरी लाग्ने छैन ।

 

इति सम्वत् …………… साल ………. गते रोज …….. शुभम्––––––––––––––––––––––––