परिच्छेद–८, विविध

परिच्छेद–८, विविध

३६. मुकामः(१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकाभित्र
रहनेछ ।
(२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मुद्दाको कार्य बोझको आधारमा
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न उपत्यका बाहिरको कुनै
स्थानमा कुनै निश्चित अवधिका लागि इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारबाही
सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

३७. विद्युतीय श्रव्यदृष्य माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्नेः न्यायाधिकरण वा
पुनरावेदन न्यायाधिकरणले कुनै मुद्दाको सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित पक्ष, सरकारी वकील वा
कानून व्यवसायी आपैm इजलासमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि भिडियोकन्फरेन्सिङ्ग
वा अन्य विद्युतीय श्रव्यदृष्य वा दूर सञ्चार माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्ने
व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३८. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्थाःन्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा भएको मुद्दाको
मिसिल संलग्न जुनसुकै कागजातको नक्कल सरोकारवालाले प्रति पाना दुई रुपैंयाँ दस्तुर
तिरी लिन पाउनेछ ।

३९. निवेदनपत्र दिन सक्नेःन्यायाधिकरण वा पुनरावदेन न्यायाधिकरणमा दायर भएको कुनै
मुद्दाको कुनै पक्षले मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै विषयमा कारबाही हुनको निमित्त कुनै
निवेदनपत्र दिन सक्नेछ र न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले निवेदकको माग
मनासिव देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।

४०. निवेदन वा पुनरावेदन दस्तुरः(१) नियम २२ बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा
पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा एकसय रुपैंयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
(२) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दिइने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा पाँच रुपैंयाँ
निवेदन दस्तुर लाग्नेछ ।

४१. अन्तरकालीन आदेश दिन सक्नेःन्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा
विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै काम,
कारबाही अनवरत राख्न वा रोक्न आवश्यक छ भनी कारण सहित मुद्दाको कुनै पक्षले
निवेदन दिएमा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई निवेदनको व्यहोरा
मनासिव लागेमा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन
न्यायाधिकरणले कुनै निश्चित अवधिको लागि कुनै काम कारबाही रोक्न वा भइरहेको
काम कारबाही अवधि किटान गरी जारी राख्नु भनी मुद्दाका कुनै पक्षका नाममा
आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

४२. मिसिल कागजपत्रको सुरक्षाः(१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका
मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्रेस्तेदारको हुनेछ ।
(२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्षले आदेश दिएकोमा
बाहेक न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल कागजपत्र

वा स्रेस्ता वा किताबहरू न्यायाधिकरण भवन बाहिर लैजान र अनाधिकृत व्यक्तिलाई
देखाउन हँदैन ।

४३. सदस्यको पोशाक ः पुरुष सदस्यले इजलासमा बस्दा कालो नेपाली टोपी, लवेदा सुरुवाल,
कालो कोट र कालो जुत्ता तथा महिला सदस्यले चौबन्दी चोली, साडी र कालो जुत्ता
लगाउनु पर्नेछ ।
तर आशौच बारेको अवस्थामा यो नियम लागू हुने छैन ।

४४. शपथ ग्रहणको ढाँचाः न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले लिने
शपथको ढाँचा अनुसूची–३ बमोजिम हुनेछ ।

४५. खारेजी तथा बचाउः(१) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१
खारेज गरिएको छ ।
(२) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१ बमोजिम भए
गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
विविध

३६. मुकामः(१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकाभित्र
रहनेछ ।
(२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मुद्दाको कार्य बोझको आधारमा
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न उपत्यका बाहिरको कुनै

स्थानमा कुनै निश्चित अवधिका लागि इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारबाही
सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

३७. विद्युतीय श्रव्यदृष्य माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्नेः न्यायाधिकरण वा
पुनरावेदन न्यायाधिकरणले कुनै मुद्दाको सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित पक्ष, सरकारी वकील वा
कानून व्यवसायी आफै इजलासमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि भिडियोकन्फरेन्सिङ्ग
वा अन्य विद्युतीय श्रव्यदृष्य वा दूर सञ्चार माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न सक्ने
व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३८. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्थाःन्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा भएको मुद्दाको
मिसिल संलग्न जुनसुकै कागजातको नक्कल सरोकारवालाले प्रति पाना दुई रुपैंयाँ दस्तुर
तिरी लिन पाउनेछ ।

३९. निवेदनपत्र दिन सक्नेःन्यायाधिकरण वा पुनरावदेन न्यायाधिकरणमा दायर भएको कुनै
मुद्दाको कुनै पक्षले मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै विषयमा कारबाही हुनको निमित्त कुनै
निवेदनपत्र दिन सक्नेछ र न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले निवेदकको माग
मनासिव देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।

४०. निवेदन वा पुनरावेदन दस्तुरः(१) नियम २२ बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा
पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा एकसय रुपैंयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
(२) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम दिइने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा पाँच रुपैंयाँ
निवेदन दस्तुर लाग्नेछ ।

४१. अन्तरकालीन आदेश दिन सक्नेःन्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा
विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै काम,
कारबाही अनवरत राख्न वा रोक्न आवश्यक छ भनी कारण सहित मुद्दाको कुनै पक्षले
निवेदन दिएमा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई निवेदनको व्यहोरा
मनासिव लागेमा मुद्दा जुनसुुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन
न्यायाधिकरणले कुनै निश्चित अवधिको लागि कुनै काम कारबाही रोक्न वा भइरहेको
काम कारबाही अवधि किटान गरी जारी राख्नु भनी मुद्दाका कुनै पक्षका नाममा
आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

४२. मिसिल कागजपत्रको सुरक्षाः(१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका
मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्रेस्तेदारको हुनेछ ।
(२) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्षले आदेश दिएकोमा
बाहेक न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल कागजपत्र

वा स्रेस्ता वा किताबहरू न्यायाधिकरण भवन बाहिर लैजान र अनाधिकृत व्यक्तिलाई
देखाउन हँुदैन ।

४३. सदस्यको पोशाक :- पुरुष सदस्यले इजलासमा बस्दा कालो नेपाली टोपी, लवेदा सुरुवाल,
कालो कोट र कालो जुत्ता तथा महिला सदस्यले चौबन्दी चोली, साडी र कालो जुत्ता
लगाउनु पर्नेछ ।
तर आशौच बारेको अवस्थामा यो नियम लागू हुने छैन ।

४४. शपथ ग्रहणको ढाँचाः न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यहरूले लिने
शपथको ढाँचा अनुसूची–३ बमोजिम हुनेछ ।

४५. खारेजी तथा बचाउः(१) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१
खारेज गरिएको छ ।
(२) सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६१ बमोजिम भए
गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।