अनुसूची–३, शपथ ग्रहण

अनुसूची–३, शपथ ग्रहण

(नियम ४४ सँग सम्बन्धित)
म ……………………………… ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा
गर्छु कि नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण
गरेको पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी
इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको
कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आपूm बहाल रहेको वा नरहेको कुनैपनि अवस्थामा
पनि प्रकट गर्ने छैन ।
हस्ताक्षरः
मिति :–

नाम :–