भाग १७ – विविध

भाग १७ – विविध

८३. शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्यः शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य श्री ५ मा रहेकोछ ।

८३क.प्रधान सेनापतिः

(१) शाही नेपाली सेनाको प्रधान सेनाधिपतिको नियुक्ति श्री ५ बाट गरिबक्सनेछ ।

(२) प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

८४. माफीः श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्वारा नियुक्त अधिकारीद्वारादिइएको दण्डादेशलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सनेछ ।तर यस धारा अन्तर्गत श्री ५ बाट अधिकार प्रयोग गरिबक्सँदा उपयुक्त ठहराइबक्से राजसभासंग परामर्श गरिबक्सनेछ ।

८५. उपाधि, सम्मान र विभूषणः

(१) उपाधि, सम्मान र विभूषणहरु श्री ५ बाट मात्र प्रदान हुनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट स्वीकृति लिएर बाहेक नेपालको नागरिकले कुनै अन्य देशले दिएको उपाधि,सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।

८६क.अञ्चलाधीशः

(१) नेपालको प्रत्येक अञ्चलमा एक अञ्चलाधीश रहनेछन् ।

(२) अञ्चलाधिशको नियुक्ति श्री ५ बाट गरिबक्सनेछ ।

(३) अञ्चलाधिशको काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

८६ग.शाही नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधिः शाही नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति श्री ५बाट गरिबक्सनेछ ।

८६घ.वार्षिक प्रतिवेदनः यो संविधानको अन्य धारा तथा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएकोभए तापनि मन्त्रिपरिषद् बाहेक अन्य संवैधानिक सबै अङ्गहरुले प्रत्येक वर्ष आ–आफ्नो निकायको वार्षिकप्रतिवेदन साधारणतः ज्येष्ठ महीनाभित्र श्री ५ का हजूरमा चढाउनु पर्नेछ ।

८७. अदालतमा सवाल जवाफ नहुनेः श्री ५ बाट मौसूफको अधिकार प्रयोग गरिबक्सेकोमा वा मौसूफको कर्तव्य पालन गरिबक्सेकोमा वा मौसूफबाट गरिबक्सेका अरु कुनै काममा सम्बन्धमा कुनै अदालतमासवाल जवाफ गरिने छैन ।तर यो धाराको कुनै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ का कुनै कर्मचारीको विरुद्ध कारवाईचलाउन पाउने कानूनले दिएको अधिकारलाई सीमित गरेको सम्झिने छैन ।

८८. श्री ५ को कर्मचारीको सेवाको अवधिः यो संविधानद्वारा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक श्री ५ का कर्मचारी श्री ५ को इच्छानुुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । तर निजहरुको सेवाकोशर्त कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

८९. शपथः श्री ५ का कर्मचारीहरुले श्री ५ प्रति मौसूफबाट निर्धारित रुपमा श्रद्धा, निष्ठा र बफादारीको शपथ लिनु पर्नेछ ।

९०क.बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारः यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधाअडकाउ फुकाउन श्री ५ बाट आवश्यक सम्झिबक्सेको आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ र त्यस्तो आदेशयसै संविधानमा परे सरह मानिनेछ ।