१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यस आदेशको नाम “दैलेख अस्पताल विकास समिति(गठन) आदेश, २०६२” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।