अनुसूची–५ (नियम १६ सँग सम्बन्धित) प्रतिवेदन

अनुसूची–५ (नियम १६ सँग सम्बन्धित) प्रतिवेदन

श्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
ट्राभल तथा टेकिङ्ग· एजेन्सी नियमावली, २०६२ को नियम १६ को प्रयोजनको लागि मिति ……… देखि ………. सम्मको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।
१. नेपाल राज्य भित्र तथा बाहिर पर्यटकको लागि ट्राभल तथा टे«कि·को व्यवस्था गरिएको सम्बन्धी विवरणः
(क) भित्रः
(ख) बाहिरः
२. (क) पर्यटकको संख्या (ट्राभल एजेन्सीको लागिः
राष्ट्रियता संख्या टिकेटि· टुर जम्मा
(ख) टेकिङ्ग· र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेको विवरण (टेकिङ्ग एजेन्सीको लागिः
पर्वतारोहण सम्बन्धी विवरण
टेकिङ्ग· सम्बन्धी विवरण पर्वतारोही दल पर्वतारोही संख्या साधारण क्षेत्र निर्देशित क्षेत्र नियन्त्रित क्षेत्र  जम्मा संख्या कूल संख्या

३. नेपाल राज्य भित्र र बाहिर आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसार गराएको विवरणःउत्पादित प्रचार सामाग्री परिमाण प्रचार वा वितरण गरेको स्थान पटक

४. पर्यटकको निमित्त बुक गराइएको होटल र संख्याको विवरणःहोटलको नाम पर्यटक संख्या

५. अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन आदिमा भाग लिएको विवरणःपर्यटन मेला सेल्स मिशन पर्यटन सम्बन्धी गोष्ठी र कार्यशाला विविध

६. पर्यटन व्यवसाय विकासको लागि विदेशबाट ल्याइएका व्यक्तिहरुको विवरणः  आमन्त्रित व्यक्तिको नाम र देश पटक

७. आय व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनको विवरणः८. कर्मचारी सम्बन्धी विवरणः
नाम पद दरबन्दी संख्या नियुक्ति मिति तलब

९. कूल कारोबारमा मुद्रा स्थितिको विवरणः
स्वेदशी मुद्रा भारतीय मुद्रा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा जम्मा

१०. कारोबारबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको विवरणः भारतीय मुद्रा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा जम्मा
११. यस अवधिमा बुझाएको,–
(क) आयकरः
(ख) मूल्य अभिवृद्धि करः
(ग) पर्यटक सेवा शुल्कः

१२. (क) भौतिक पूर्वाधारको विवरणः विवरण किसिम प्रतिवेदन अवधि अगाडि प्रतिवेदन अवधिमा थप जम्मा सवारी साधन टेलिफोन फ्याक्स कम्प्यूटर टेण्ट
स्लिपि·ब्यागअन्य ट्रेकिङ्ग उपकरण
(ख) सुविधाबाट ल्याइएका भौतिक सामानको विवरणःविवरण किसिम प्रतिवेदन अवधि अगाडि प्रतिवेदन अवधिमा थप जम्मा सवारी साधन (नम्बर उल्लेख गर्ने)
अन्य
१३. ट्राभल वा टेकिङ्ग· एजेन्सीको,–
(क) नामः
(ख) ठेगानाः
इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको तर्फबाट,–
सहीः
पूरा नामः
पदः
टेलिफोनः
फ्याक्सः
इमेलः
वेभसाइटः
मितिः