अनुसूची–१ नेपाल गुणस्तर प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त

अनुसूची–१ नेपाल गुणस्तर प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रको निमित्त दरखास्त

(नियम ७(१) सँग सम्बन्धित)
नेपाल गुणस्तर प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्ने इजाजतपत्रको निमित्त
दरखास्त

नेपाल गुणस्तर कार्यालय,
….. ………. ……….
काठमाडौं, नेपाल ।
महाशय,
………….. (ठाउँ) मा …………… को नामले उद्योग व्यवसाय गर्ने म । हामी नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–
चिन्ह) ऐन, २०३७ अन्तर्गत गुणस्तर प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्न इजाजतपत्रको लागि निवेदन गर्दछु । छौं ।
१. मैले । हामीले तयार गर्ने पदार्थ । प्रक्रिया (प्रोसेस) को विवरण तथा सम्बन्धित गुणस्तरहरू निम्न लेखिए
बमोजिमका छन्-
(क) विवरणहरू-
पदार्थ । प्रक्रिया-
पदार्थको नाम-
पदार्थको किसिम-
पदार्थको नाप परिमाण –
पदार्थको ग्रेड-
(ख) प्रक्रियाको विवरण –
………………….
………………..
२. सम्बन्धित गुणस्तरहरू
(क) नेगुण …………… शीर्षक …………….
(ख) नेगुण ………… शीर्षक ………………

३. उपरोक्त पदार्थको । प्रक्रियाको उत्पादन सम्बन्धी आंकडाहरू निम्न लिखित प्रकारका छन –
गत वर्ष ……. २०……. देखि २० ………. सम्मको पदार्थ । प्रक्रियाको उत्पादन ……………….. (इकाईमा) पदार्थ प्रक्रियाको उत्पादन …………………. (मूल्य रु. मा)
४. उक्त पदार्थ । प्रक्रिया सम्बन्धित गुणस्तर बमोजिमको छ भनी निश्चित गनर्,हाल मेरो । हाम्रो निरीक्षण वा परीक्षण आयोजना (स्कीम) केही छन् तर आवश्यक परेमा कार्यालयले सिफारिश गरे अनुसार निरीक्षण वा परीक्षणको आयोजना कार्यान्वयन गर्न तयार छु । छौं ।
कार्यालय रहेको ठाउँ – ……………………
कारखाना रहेको ठाउँ – ……………………..
दरखास्त दिनेको सही – ………. मिति…………………..
नाम – …………….
दर्जा – ………………
निजले प्रतिनिधित्व गरेको उद्योग वा संस्थााको नाउँ –