अनुसूची–२ (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–२ (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

कोषको सदस्यता प्रमाणपत्र
श्री ……………………………. प्रमाणपत्र नं. …….
…………………………………
विषयः– कोषको सदस्यता बारे ।
तपाईँले मिति …………………. मा सञ्चालक समिति समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हँदा तपार्इँलाई कोषको सदस्यता प्रदान गर्न सञ्चालक समितिले मिति …………….. मा निर्णय गरे बमोजिम यो सदस्यता प्रदान गरिएको छ । तल लेखिएका शर्तहरूको पालना गर्नु
होला ।
शर्तहरू
१.                                                                                                                                                        कोष प्रबन्धकः
२.                                                                                                                                                                   मितिः
३.