मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९

                                                                                                 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल  कानून संशोधन  गर्ने ऐन, २०६६ –                                   २०६६।१०।७

 

०५० सालको ऐन नं. ११

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

 

प्रस्तावनाः मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको  छ ।