परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

 १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९रहेकोछ ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) मन्त्रीभन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत सम्झनु पर्छ ।

(ख) तोेकिएकोवा तोकिए बमोजिमभन्नाले  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।