Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – २ पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

३. पारिश्रमिकः (१) देहायका मन्त्रीहरूलाई देहाय बमोजिम पारिश्रमिक दिइनेछः

(क) प्रधानमन्त्री–  मासिक रू. ९,०००।

(ख) उपप्रधानमन्त्रीमासिक रू. ७,५००।

 (ग) मन्त्री–  मासिक रू. ७,०००।  

(घ) राज्यमन्त्री–  मासिक रू. ,७००।

(ङ) सहायकमन्त्रीमासिक रू. ,८००।

(२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । 

(३) कुनै मन्त्रीको मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भई वा निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत भई वा मन्त्रिपरिषद् विघटन भई वा अन्य कुनै तवरबाट निज मन्त्री पदमा कायम नरहेमा निजलाई मन्त्री पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महीनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ ।

(४) मन्त्रीले उपदफा (३) बमोजिम पाउने पारिश्रमिक वा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छ्याएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । मन्त्रीको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छ्याएको रहेनछ वा इच्छ्याएको व्यक्ति जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ ।

४. आवास सुविधाः (१) मन्त्रीहरूलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नोे उपयुक्त घर नभएका मन्त्रीहरूलाई घरभाडा बापत प्रतिमास तिर्नु पर्ने रकम नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्दोबस्त भएको सरकारी घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक वर्ष मन्त्रीहरूलाई निजहरूको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम दिइनेछ । यो सुविधा भाडाको घरमा बसे पनि दिइनेछ ।

(३) काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी बासस्थान भई उपयुक्त घर भएका मन्त्रीलाई निजको घर कम्पाउण्डको मर्मत र सरसफाइ खर्च बापत प्रत्येक महीना एकहजार पाँचसय रूपैयाँ  दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नोे कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् ।

५. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधाः प्रधानमन्त्रीको आवासमा जडान भएका बिजुली धारा र टेलिफोन तथा अन्य मन्त्रीहरूको आवासमा जडान भएका एक इकाईको बिजुली, धारा र नेपालभित्र गरिने टेलिफोनको महसुल (जरिवाना बाहेक) नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेछ ।

तर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, गृह र अर्थ सम्बन्धी मन्त्रीलाई भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सरकारी काममा विदेशमा गरेको टेलिफोन महसुल समेत दिन सकिनेछ ।

६. सवारी तथा इन्धन सुविधाः (१) देहायका मन्त्रीहरूलाई देहाय बमोजिम सवारी तथा इन्धन सुविधा दिइनेछः

 (क) प्रधानमन्त्रीः

(१) सवारीको निमित्त मोटर दुई ।

(२) मासिक तीनसय चालिस लिटर पेट्रोल ।

(३) त्रैमासिक दश लिटर मोबिल ।

(ख) उपप्रधानमन्त्रीः

(१) सवारीको निमित्त मोटर एक ।

(२) मासिक दुईसय पैसठ्ठी लिटर पेट्रोल ।

(३) त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल ।

(ग) मन्त्रीः

(१) सवारीको निमित्त मोटर एक ।

(२) मासिक दुईसय तीस लिटर पेट्रोल ।

(३) त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल ।

(घ) राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीः

(१) सवारीको निमित्त मोटर एक ।

(२) मासिक दुईसय लिटर पेट्रोल ।

(३) त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल ।

(२) मोटरको मर्मत र मोटरलाई चाहिने ग्रीजको बन्दोबस्त केन्द्रीय सेवा विभागबाट   हुनेछ ।

(३) पेट्रोल र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्ने छैन ।

(४) यस दफाबमोजिमको सुविधा मन्त्रीहरूले आफ्नोे कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म पाउनेछन् ।