भाग १८ – परिभाषा र व्याख्या

भाग १८ – परिभाषा र व्याख्या

९१. परिभाषा र व्याख्याः

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा –

(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनुपर्छ;

(ख) “विधेयक” भन्नाले श्री ५ मा स्वीकृतिको निमित्त पेश हुने ऐनको मसौदालाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनुपर्छ;

(घ) “नेपाल” भन्नाले नेपाल अधिराज्य सम्झनुपर्छ;

(ङ) “समावेदन” भन्नाले त्यस्तो समावेदन पेश गर्ने व्यक्तिको सही परेको लिखत सम्झनुपर्छ ; र

(च) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता निवृत्तभरण र जिन्सीको रुपमा दिइने अरुकुनै तरहको पारिश्रमिक समेत सम्झनुपर्छ ।

(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरुको अधीनमारही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ ।