१४. पदमुक्त भएको मानिने

१४. पदमुक्त भएको मानिने

 दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम व्यवस्थापिकासंसदबाट आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो पदाधिकारी पदबाट स्वतः मुक्त भएको मानिनेछ ।