सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९

सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०४९।४।१२

संशोधन

१. सैनिक उपचारिका (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५३                                              २०५३।२।२१

२. सैनिक उपचारिका (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५६                                                 २०५६।५।१४

३. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                           २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–