परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

(१) यी नियमहरूको नाम “विवाह दर्ता नियमावली २०२८” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली सम्वत् २०२८ साल पौष १ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा– “ऐन” भन्नाले विवाह दर्ता ऐन, २०२८ सम्झनु पर्छ ।