१०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य
मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।