१०. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेः

१०. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेः

(१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण भएका देहायका सार्वजनिक लिखतहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रको देहायको भागमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछः–
(क) संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्र, भागः १
(ख) ऐन वा अध्यादेश, भागः २
(ग) नियम, नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश वा अधिकार पत्र, भागः ३
(घ) संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति वा अन्य सूचना, भागः ४
(ङ) ऐन, नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय
बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना, भागः ५
(च) नेपाल पक्ष भएका सन्धि, भागः  ६
(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा ऐन, अध्यादेश वा सन्धि भए कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मको अधिकृतले प्रकाशन गर्नेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन विना नै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयको आदेश वा निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ छैन ।
(४) कुनै सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएमा सो विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ