नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू, २०६८

नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।३।११

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।