४. सेवामा रहने श्रेणी र पद

४. सेवामा रहने श्रेणी र पद

(१) सेवामा देहाय बमोजिमका श्रेणीहरू रहनेछन्ः–

राजपत्रांकित                         राजपत्र अनंकित

(क) प्रथम श्रेणी                     (क) प्रथम श्रेणी

(ख) द्वितीय श्रेणी                   (ख) द्वितीय श्रेणी

(ग) तृतीय श्रेणी

 

(२) सेवामा अनुसूची – २ बमोजिमका पदहरू रहनेछन् ।

(३) विदेशी मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग पत्राचार गर्न वा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको अन्य कामका लागि सेवाका पदलाई अनुसूची– ३ बमोजिम नामकरण गर्न सकिनेछ ।