११. कूटनीतिक दर्जा प्रदान गरिने

११. कूटनीतिक दर्जा प्रदान गरिने

(१) नियोगमा अनुसूची – ५ बमोजिमका कूटनीतिक दर्जा रहनेछन् ।

(२) नियोगमा सरुवा वा काजमा खटिएका सेवाका कर्मचारीलाई अनुसूची – ६ मा उल्लेख भए बमोजिम कूटनीतिक दर्जा प्रदान गरिनेछ ।

(३) सेवा बाहेक अन्य सेवाका कर्मचारी तथा व्यक्तिलाई समेत मन्त्रालयले अनुसूची – ५ मा उल्लिखित कूटनीतिक दर्जा प्रदान गर्नेछ ।