१२. नियोगमा काम गर्ने समय

१२. नियोगमा काम गर्ने समय

(१) नियोगमा काम गर्ने समय हप्तामा चालीस घण्टा हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) को अधीनमा रही कार्यालय समय नियोग रहेको देशको प्रचलन र मौसम अनुसार मन्त्रालयको स्वीकृति लिई नियोग प्रमुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।