परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः    विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) अध्यक्षभन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) आयोगभन्नाले संविधानको धारा २५८ बमोजिमको राष्ट्रिय समावेशी आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ग)   कर्णालीभन्नाले साविकको कर्णाली अञ्चललाई सम्झनु पर्छ ।

(घ) तोकिएकोवा तोकिए बमोजिमभन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको  नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ङ)  पिछडिएको क्षेत्रभन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ ।

(च) सदस्यभन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

(छ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।