भाग १९ – संक्रमणकालीन प्रवन्ध

भाग १९ – संक्रमणकालीन प्रवन्ध

९२. वर्तमान कानून लागू रहनेः यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगाडिसम्म लागू रहेको सबै कानून, ऐनद्वारा खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहेको रुपमा चालू रहनेछ ।तर यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

९३. राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रथम अधिवेशन नभएसम्म कानून बनाउनेः यो संविधान प्रारम्भ भएपछि र राष्ट्रियपञ्चायतको प्रथम अधिवेशन शुरु नभएसम्मको अवधिमा यो संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका सम्बन्धीसम्पूर्ण अधिकार श्री ५ बाट स्वयं प्रयोग गरी आवश्यक ऐन बनाउन सकिबक्सनेछ र त्यस्तो ऐनअन्तर्गतको कानून सरहको नियम, आदेश वा उपनियम सोही ऐनमा तोकिएका अधिकारीले आवश्यकतानुुसार बनाउन सक्नेछ ।

९४. सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, इत्यादि बारेको व्यवस्थाः यो संविधान प्रारम्भ हँदाको अघिल्लादिनसम्म रहेको सर्वोच्च अदालत र त्यसमा नियुक्त सबै न्यायाधीशहरु, लोक सेवा आयोग र त्यसमानियुक्त सबै सदस्यहरु, नियुक्त महालेखा परीक्षक र महान्यायाधिवक्ता यो संविधान प्रारम्भ भएपछि यसैबमोजिम रहेका वा नियुक्त भएका मानिनेछन् ।

तर त्यस्ता सबै पदाधिकारीहरुको कार्यकाल यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि निर्धारित भएबमोजिमको हुनेछ र राष्ट्रिय पञ्चायत गठन नहुँदैको अवस्थामा यो संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्यकानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ बाट आवश्यक सम्झिबक्सेमा त्यस्ता कुनैपदाधिकारीलाई सरुवा गर्न वा हटाउन सकिबक्सनेछ ।

९५. मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीहरु र सहायक मन्त्रीहरु बारेको व्यवस्थाः यो संविधान प्रारम्भ भएपछि र राष्ट्रियपञ्चायतको गठन भई अर्को मन्त्रिपरिषद् नबनेसम्म यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको मन्त्रिपरिषद्यो संविधान अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद् मानिनेछ ।तर श्री ५ बाट आवश्यक सम्झिबक्सेमा सो अवधिमा मन्त्रीहरु र सहायक मन्त्रीहरुमा हेरफेरगर्न सकिबक्सनेछ ।

९६. …………………..