१८. पूर्व जानकारी राख्नु पर्ने 

१८. पूर्व जानकारी राख्नु पर्ने 

नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीले कुनै नियोगमा खटिर्ई जानु पूर्व सम्बन्धित देशको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक लगायतका
विविध पक्षको जानकारी राख्नु पर्नेछ ।