२१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

२१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

(१) नियोग प्रमुखले आफूले गरेको काम कारबाही, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको हित प्रवद्र्धन हुन सक्ने विषय तथा आफू खटिएको
देशको महत्वपूर्ण घटना वा बिषयका सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर मन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु पर्ने प्रकृतिको महत्वपूर्ण विषय सम्बन्धीे प्रतिवेदन तत्कालै पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी फर्कनु अघि नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीले आफनो कार्यकालमा नियोगबाट भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको हित प्रवद्र्धनको लागि भविष्यमा गर्नु पर्ने काम कारवाही तथा गर्नु पर्ने सुधार लगायत आवश्यक अन्य कुराहरू समेत समावेश भएको प्रतिवेदन नियोग तथा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।